Публічний договір надання освітніх послуг

Приватна організація (установа, заклад) «Миколаївський приватний ліцей «Гіпаніс-ЕОС» Миколаївської області», що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Ідентифікаційний код юридичної особи: 24797575), надалі за текстом «Виконавець», з однієї сторони, та

Будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання освітніх послуг (Договір приєднання), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання освітніх послуг (Договір приєднання), надалі за текстом – «Договір», про наступне:

Термінологія

З метою однакового розуміння та тлумачення умов даного Договору, його Сторони домовились визначити наступні терміни:

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю та/або іншим законним представником Одержувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.

Надавач освітніх послуг – Миколаївський ліцей «Гіпаніс-ЕОС», який знаходиться за адресою: вул. Котельна, 2, м. Миколаїв Миколаївської області.

Одержувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання договору.

1.2. Послуги надає Миколаївський  ліцей «Гіпаніс-ЕОС», який знаходиться за адресою: вул. Котельна, 2, м. Миколаїв Миколаївської області.

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Виконавця www.gipanis-eos.com.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов договору.

1.4. Акцептування Договору:

1.4.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Також, прийняттям публічної оферти слід вважати перебування на сайті та користування інформацією та розділами сайту ліцею.

1.4.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.4.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

1.4.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.4.5. Замовник ознайомлюється з умовами навчання, заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору, ознайомлюється з умовами навчання.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.8. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.9. Умови надання та отримання послуг

1.9.1. Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику замовленої Послуги.

1.9.2. Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.

1.9.3. Надання Замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.9.4. Оформлення (підписання) Замовником письмової заяви-приєднання до даного Договору.

1.9.5. Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної Послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство чи спеціальний статус та можливості зняти з них копії.

1.9.6. Оформлення (підписання) Замовником інших документів, необхідних для отримання тієї чи іншої Послуги.

1.9.7. Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання Послуги у розмірі, встановленому діючими Тарифами, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг за стандартами МОН України та додаткових послуг у вигляді гуртків (всебічного розвитку) Замовнику, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3. Характеристика послуг

3.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги загальної середньої освіти відповідно до стандартів Міністерства освіти і науки України, маючи на це усі необхідні дозволи та ліцензії.

3.2. Замовник обирає клас навчання та графік навчання.

3.3. Тривалість програми та інших послуг:

3.3.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом класу або дата вступу до ліцею, закінченням – останнє заняття за розкладом відповідного класу ухваленого директором освітнього закладу. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата написання письмової Заяви про припинення навчання.

3.3.2 Кількість занять визначається розкладом та регламентом класу, який був обраний.

3.3.3. Специфікація програми та розкладу навчання відповідає стандартам МОН України, ознайомитися з розкладом та програмою навчання можна у вчителя, закріпленого за класом або в адміністрації закладу.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

1. Надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Одержувачем.

3. Використовувати у роботі ліцензовані підручники та додаткову літературу.

4. Видати Одержувачу, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ.

4.2. Виконавець має право:

1. Отримувати від Замовника плату за Освітні послуги у відповідності з умовами даного Договору.

2. Вимагати від Замовника та/або Одержувача дотримання й виконання умов даного Договору.

3. На дострокове припинення Договору у випадках, передбачених даним Договором.

4. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

5. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, вчителів, тривалість та інші умови проведення занять, на які надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника та або Одержувача.

6. Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.

7. Не переводити Одержувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної програми.

8. Одержувач послуги навчається під час програми у класі, який відповідає його віку та рівню. Виконавець має право перевести учня в іншу вікову чи рівневу групу.

9. Не допускати до занять Одержувача у наступних випадках:

– несвоєчасної та/або неповної оплати послуг;

– якщо здобувач освіти з’являється на заняття з симптомами хвороби, яка може передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом, в стані алкогольного, наркотичного сп`яніння.

– у будь-який момент відмовити здобувачу освіти у надані послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учасникам освітнього процесу – ефективно сприймати інформацію, порушує соціально прийнятні норми поведінки, підбурює на агресивні дії, незаконно заволодіває майном Миколаївського ліцею «Гіпаніс-ЕОС» чи третіх осіб. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

10. На власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.

11. Виконавець послуг лишає за собою право заміни викладача під час освітнього процесу.

4.3. Замовник та/або Одержувач зобов’язаний:

1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг у розмірах та у строки, передбачені цим Договором.

2. Суворо дотримуватись і виконувати Правила Миколаївського ліцею «Гіпаніс-ЕОС», загальноприйняті норми моралі та поведінки. Бути взаємо ввічливими зі всіма учасниками освітнього процесу.

3. Відвідувати заняття відповідно до погодженого графіку.

4. Виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із викладачем програми з надання послуг, з метою покращення та закріплення наданих послуг учню.

5. Придбати/роздрукувати підручники та матеріали, необхідні для вивчення уроку.

6. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

7. Для участі у онлайн-трансляції Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.

8. Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.

9. Належним чином виконувати всі умови даного Договору.

4.4. Замовник та/або Одержувач має право:

1. Користуватися Послугами Виконавця для отримання освітніх послуг відповідно до положень цього Договору.

2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем (в такому разі підписується окремий додаток до договору та встановлюється додаткова оплата послуг).

3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку заняття, проінформувавши Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. Отримати відповідний документ, який надається Виконавцем Замовнику та або Одержувачу за умови успішного закінчення учнем повної Програми з надання Послуг.

6. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали онлайн-трансляції повністю або частково, вести запис онлайн-трансляції, а також фіксувати зміст онлайн-трансляції повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду онлайн-трансляції виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

5. Спосіб зв’язку

Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, мессенджери, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.

З метою підтримки зв’язку, Сторони зобов’язані відповідати на телефонні дзвінки, повідомлення у Viber, Telegram (інші мессенжери) та відповідати на електронну пошту протягом 24 годин з моменту їх отримання.

6. Строк дії оферти

Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Миколаївського ліцею «Гіпаніс-ЕОС» і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

8. Порядок розрахунків

8.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного класу.

8.2 Замовник може вносити плату одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) безготівково у національній валюті України – гривні.

8.3. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість освітніх послуг та оплачується додатково.

8.4. На період навчання Замовник на безоплатній основі отримує доступ до особистого кабінету, бібліотеки школи, чату класу (якщо це передбачено курсом) тощо.

8.5. У разі недоукомплектування класу, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про закриття такого класу. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму бронювання (вартості навчання), або обрати інший клас відповідного рівня з запропонованих Виконавцем альтернатив. Інформація про закриття класу надається адміністраторами школи в термін не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів після планового відкриття класу.

8.6. Датою припинення навчання вважається дата подання адміністратору письмової Заяви.

8.7. Виконавець може підвищувати вартість послуг, попередньо повідомивши про це Замовника. Не більше 1 разу за календарний рік та не більше ніж на 20%.

8.8. При порушенні порядку оплати навчання Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному навчальному році.

9. Умови зміни та дострокового припинення Договору

9.1. Договір може бути припинений (розірваний) Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення Замовнику сплаченої Виконавцеві плати (авансових платежів) у випадках якщо:

– Замовник та/або Одержувач систематично порушує умови Договору

– Прострочення оплати Замовником платежів у розмірах та у строки, передбачених цим Договором більше, ніж на 10 (десять) календарних днів поспіль, дія Договору припиняється з ініціативи Виконавця, при цьому авансовий платіж сплачений Виконавцю не повертається.

9.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

10. Відповідальність Сторін

10.1. За невиконання (не належне виконання) зобов’язань по даному Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим Договором.

10.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за кінцевий результат у випадках, якщо Одержувач несумлінно ставиться до освітнього процесу, не відвідує заняття, не виконує завдання викладача.

11. Форс-мажор

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або не належне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

11.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

12. Права інтелектуальної власності

12.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, Сторони домовилися:

– усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

– на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцеві.

12.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

13. Заключні положення

13.1. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

13.2. Всі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

13.3. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

13.4. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.